Procesi i Akreditimit

HISTORIKU I KOLEGJIT UNIVERSITAR BEDËR
 
Kolegji Universitar “Bedër” (KU “Bedër”) u çel me kërkesë të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë dhe vendimit nr.286, datë 6.4.2011 të Këshillit të Ministrave, me anë të të cilit u miratua dhënia e licencës për ushtrimin e aktivitetit si institucion i arsimit të lartë. Ky institucion i arsimit të lartë funksionon si organizatë jofitimprurëse. KU “Bedër” synon pareshtur rritjen e cilësisë akademike dhe institucionale, e cila ka përcaktuar vizionin e funksionimit. Kapaciteti studentor maksimal afatmesëm i parashikuar i kolegjit universitar është 1000 -1300 studentë në të gjitha programet, për nivelet e studimit të ciklit të parë dhe ciklit të dytë (“Bachelor”, “Master”). KU “Bedër” operon mbi baza jofitimprurëse dhe mbështet studentët e suksesshëm, të cilët duan të vazhdojnë studimet e larta pranë tij. Gjatë 10 viteve të aktivitetit të tij, në KU “Bedër” janë pranuar 2380 studentë, pjesa më e madhe e të cilëve kanë përfituar zbritje nga tarifat e studimit. KU “Bedër” që nga fillimi i aktivitetit akademik ka organizuar konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, simpoziume, seminare të hapura, veprimtari kualifikuese e nxitëse, duke dhënë kontribut në shkencë dhe shoqëri.
 
Për përmbushjen e misionit të tij, KU “Bedër” në vitin akademik 2019 – 2020 përfundoi me sukses procesin e riorganizimit të njësive kryesore.
 
Programet e studimit në të dyja ciklet organizohen në përputhje të plotë me kriteret e përcaktuara nga Karta e Bolonjës dhe legjislacioni shqiptar për arsimin e lartë dhe në përshtatje të plotë me të gjithë komponentët e strategjisë për zhvillimin e institucionit. Programet e ofruara janë si më poshtë:
 
Programe profesionale dy-vjeçare:
 
Multimedia dhe dizajn grafik;
Programim në web.
 
Bachelor në: 
 
Drejtësi;
Shkenca komunikimi;
Marrëdhënie publike dhe komunikim marketingu;
Teknologji informacioni dhe komunikimi;
Shkenca kompjuterike;
Shkenca islame; 
Gjuhë dhe letërsi angleze; 
Arsim parashkollor dhe fillor; 
Psikologji këshillimi dhe pedagogji. 
 
“Master i shkencave” në: 
 
Drejtësi. Profilet: e drejtë penale dhe e drejtë ndërkombëtare; 
Shkenca komunikimi. Profilet: marrëdhënie me publikun dhe gazetari; 
Shkenca moderne islame; 
Shkenca themelore islame; 
Psikologji këshillimi dhe pedagogji; 
Gjuhë dhe letërsi angleze. 
 
“Master profesional” në: 
 
Mësuesi, gjuhë angleze për arsimin e mesëm.
Komunikim marketingu
 
Programet e integruara:
 
Program i integruar i nivelit të dytë “Master i shkencave” në Drejtësi.
 
 
 
PROCESI I VETËVLERËSIMIT 2021
 
Në mbështetje të nenit 103 dhe të nenit 104 të ligjit nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, statutit të KU “Bedër”, si dhe urdhrit të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës “Për miratimin e standardeve shtetërore të cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin institucional të institucioneve të arsimit të lartë”, nën përgjegjësinë e titullarit të institucionit, rektorit Prof. Dr. Ferdinand Gjana, u ngrit Grupi i Vlerësimit të Brendshëm (GVB) institucional.
 
Në përzgjedhjen e anëtarëve të GVB janë marrë parasysh kompetencat profesionale, paanshmëria, mundësitë në grumbullimin e informacionit për të kryer vlerësimin dhe shkallën e nevojshme të njohjes të anëtarëve të grupit.
 
Grupi është ngritur qëllimisht për misionin e vlerësimit të brendshëm (grup ad-hoc). GVB-ja përfaqëson të dyja njësitë kryesore të kolegjit, përfshirë edhe përfaqësuesen e studentëve, ngritur duke marrë parasysh edhe shpërndarjen e detyrave të secilit anëtar.
 
Ky proces rivlerësimi i jashtëm institucional vjen pas përvojave të akreditimit në vitet 2013 dhe 2017, të cilat institucioni ynë i kaloi me sukses, çka do të thotë që institucioni ka qenë gjithmonë i angazhuar për sigurimin e brendshëm të cilësisë në të gjitha strukturat e tij. KU “Bedër” ka ngritur që në fillimet e tij edhe Njësinë e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë (NJSBC), si njësi e përhershme për të kontrolluar dhe për të garantuar përmbushjen e standardeve në këtë drejtim.
 
Duke filluar nga viti 2012, çdo njësi bazë dhe kryesore e KU “Bedër”, dorëzon në Rektorat çdo fundviti akademik, raportin vjetor, i cili është në vetvete një model i vlerësimit të brendshëm të njësive. Raporti i vetëvlerësimit u diskutua në çdo njësi, nga ku dolën mendime dhe sugjerime të cilat plotësuan hartimin e raportit përfundimtar.
 
 
RAPORTI I VETËVLERËSIMIT 2021:
 
 

GRUPI I VETËVLERËSIMIT:

1 Dr. Arti Omeri Kryetar
2 Dr. Valmora Gogo Anëtare
3 Dr. Irena Shehu Anëtare
4 Dr. Gentjan Skara Anëtar
5 Dr. Genti Kruja Anëtar
6 Msc. Edlir Spaho         Anëtar
7 Era Tafa Anëtare (Studente)