Vlerat themelore

• Respekti për parimet universale ligjore e etike, promovimi i drejtësisë, ndershmërisë si edhe integriteti personal.

• Një kulturë pluraliste, e bazuar në respektin për diversitetin fetar, gjuhësor, gjinor, të kombësisë, ngjyrës dhe mendimit.

• Një ndjenjë e fortë e identitetit institucional, duke pasur prioritet ndjekjen e përsosmërisë personale dhe institucionale.

• Besimi në universalitetin e arsimit dhe kërkimit, si edhe gatishmëria për të pranuar të rejat dhe mendimin origjinal.

• Ndërveprimi i vazhdueshëm me komunitetin lokal dhe më gjerësisht në shoqërinë shqiptare, si inovator dhe model në përhapjen e përfitimeve që vijnë nga mësimi dhe hulumtimi.

• Një student i përqendruar, me qasje transparente dhe të ndjeshme ndaj qeverisjes institucionale, duke i dhënë rëndësi ndërveprimit harmonik të personelit dhe studentëve, si edhe formimit të një ambienti të sigurt, të lumtur dhe të qëndrueshëm universitar.