Departamenti i Edukimit dhe Gjuhës Angleze

 
Përgjegjësi i Departmentit
 
Dr. Irena Shehu ishehu@beder.edu.al
 
Website i Departamentit
 
edueng.beder.edu.al

 

Departamenti i Edukimit dhe Gjuhës Angleze është pjesë e Fakultetit të Shkencave Humane dhe Drejtësisë. Në përputhje me “Ligjin për Arsimin e Lartë” në Republikën e Shqipërisë, departamenti ofron një program Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze dhe dy programe master. Programet master janë Master Profesional në Mësimdhënien e Gjuhës Angleze për dy profile specifike: Arsimi i Mesëm i Lartë dhe Arsimi i Mesëm i Ulët, dhe Master i Shkencave në Gjuhë dhe Letërsi Angleze.

Misioni i departamentit tonë është t'u ofrojë studentëve njohuri të gjera në fushën e arsimit, Gjuhës Angleze dhe Letërsisë. Ai synon të zhvillojë te studentët të kuptuarit e gjuhës, letërsisë dhe kulturës duke u ofruar atyre arsimim cilësor. Departamenti i udhëzon studentët të lexojnë dhe të mendojnë në mënyrë kritike, të flasin rrjedhshëm, të analizojnë, interpretojnë dhe kontekstualizojnë tekstin letrar.

Ofrohet një gamë e larmishme kursesh universitare dhe pasuniversitare. Studentët kanë mundësinë të fitojnë aftësi themelore të të shkruarit, të mësojnë për fuqitë e argumentimit dhe analizës dhe të shohin tablonë e madhe të zhvillimit të letërsisë nga Mesjeta e deri më sot. Programet e departamentit përgatisin studentët për karriera në fusha akademike dhe me gjerë.

Departamenti është vatra e një numri lektorësh me përvojë si dhe përkthyes, të cilët mbështesin me ekspertizën e tyre në fushën e gjuhësisë, letërsisë dhe përkthimit. Përveç mësimdhënies, anëtarët e Departamentit janë aktivisht të angazhuar në aktivitete kërkimore. Interesat kërkimore qëndrojnë kryesisht në gjuhësi dhe metodologjinë e mësimdhënies. Artikujt e shkruar nga fakulteti janë botuar në revista të ndryshme akademike dhe koleksione punimesh kërkimore si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj.

Departamenti organizon gjithashtu Konferencën Ndërkombëtare për Gjuhën dhe Letërsinë Angleze e cila fokusohet në çështje të ndryshme që lidhen me studimet moderne gjuhësore dhe qasjet inovatore në mësimdhënien e gjuhëve të huaja. Departamenti gjithashtu boton Revistën Shkencore të Shkencave të Edukimit Beder. BJES shqyrtohet nga një bord redaktues. Revista synon t'i shërbejë interesit të specializuar të studiuesve që punojnë në fusha të ndryshme arsimore në aksesin e teorive dhe praktikave të lidhura me arsimin. BJES mirëpret një gamë të gjerë artikujsh origjinalë, punime kërkimore, modele të propozuara, rishikime të literaturës aktuale, rishikime librash etj.

- Qëllimet dhe objektivat e mësimdhënies:

  • të ndihmojnë studentët të kuptojnë formimin intelektual dhe kulturor të kombit dhe letërsisë angleze dhe botërore, dhe t’i pajisë ata me konceptet dhe terminologjinë e përdorur në analizën e teksteve letrare.
  • të ndihmojnë studentët të kuptojnë ndërlidhjen e njohurive rreth aftësive kritike, qasjeve analitike, vizioneve ndërdisiplinore dhe aftësive interpretuese që lidhen me letërsinë.
  • të nxjerrë studiues të letërsisë për komunikim efektiv, në ligjërime të shkruara dhe të folura, në studime ndërdisiplinore, dhe të ndihmojë studentët të rrisin shkallën e krijueshmerisë, vetë-besimin e tyre dhe të shpalosin ide origjinale në një fushë të caktuar të studimit.
  • të përgatisë studentët të përfitojnë nga burime të ndryshme të informacionit për të ruajtur zhvillimin e tyre profesional dhe personal në kontekstin e të nxënit afatgjatë.
  • të pajisë studentët me rrethana të volitshme bashkëkohore në mënyrë që të shfrytëzojnë të dhënat e hulumtimit tërësisht dhe me efikasitet me ndihmën e teknologjisë më të fundit.
  • të rrisë ndërgjegjësimin e studentëve mbi parimet ligjore dhe profesionale dhe etikën sociale dhe të përdorin njohuritë dhe kapacitetet e tyre si për të mirën e individit ashtu dhe të shoqërisë.

 

Anëtarët e Këshillit të Departamentit:

Nr. Titulli Emri Mbiemri e-Mail
1 Dr. Irena Shehu ishehu@beder.edu.al
2 Dr. William K. Martin wmartin@beder.edu.al
3 Dr. Enriketa Sogutlu esogutlu@beder.edu.al
4 Dr. Edona Llukacaj ellukacaj@beder.edu.al
5 Msc. Albana Cekrezi acekrezi@beder.edu.al
6 Msc. Neliada Memushaj nmemushaj@beder.edu.al
7 MSc. Elsuida Hoxhaj ehoxhaj@beder.edu.al
8 Msc. Indrit Lami ilami@beder.edu.al
9 Msc. Adelajda Shima ashima@beder.edu.al