Transferimi i Studimeve

Studentët mund të ndjekin lëndët e programve të hapura nga departamentet e tjera që prej semestrit të tretë, në përputhje me kriteret e përcaktuara nga Senati. Studenti në përfundim të studimeve, përvec diplomës së Departamentit ku është regjistruar, pajiset edhe me diplomë të programit double Major ose me çertifikatë të programit Minor.