Administrimi i Institucionit

Titullarët e institucionit
Prof. Dr. Gjergj Sinani Rektor gjsinani@beder.edu.al
Dr. Isa Erbas Zv/Rektor për Marrëdhëniet Ndërkombëtare ierbas@beder.edu.al 
Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi Dekan i Fakultetit të Shkencave Humane rombashi@beder.edu.al
Prof. Asoc. Dr. Tidita Abdurrahmani Dekane e Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit tabdurrahmani@beder.edu.al
Ornela Kola Administratore okola@beder.edu.al
Përgjegjësit e departamenteve dhe qendrave kërkimore
Dr. Erlis Çela Përgjegjës i Departamentit të Shkencave të Komunikimit ecela@beder.edu.al
Dr. Ada Guven Përgjegjës i Departamentit të Drejtësisë aguven@beder.edu.al
Dr. Arti Omeri Përgjegjës i Departamenti të Shkencave Kompjuterike aomeri@beder.edu.al
Dr. Irena Shehu Përgjegjës i Departamentit të Edukimit dhe Gjuhës Angleze ishehu@beder.edu.al
Dr. Skënder Brucaj Përgjegjës i Departamentit të Shkencave Islame sbrucaj@beder.edu.al
Dr. Elda Dollija  Përgjegjëse e Departamentit të Ekonomisë dhe Biznesit  edollija@beder.edu.al
Dr. Ana Uka Përgjegjëse Qendres së Kërkimit dhe Zhvillimit auka@beder.edu.al
Përgjegjësit e zyrave administrative
Esmeralda Dema Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore  edema@beder.edu.al
Melsena Danglli Përgjegjëse e Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun dhe Median mdanglli@beder.edu.al
Elton Kaziu Përgjegjës i Zyrës së Teknologjisë së Informacionit ekaziu@beder.edu.al
Bismiljana Demaj Pëgjegjëse e Zyrës së Sekretarisë Mësimore bdemaj@beder.edu.al