Administrimi i Institucionit

Titullarët e institucionit
Prof.Dr. Ferdinand Gjana Rektor [email protected]
Dr. William K. Martin Zv/Rektor për Marrëdhëniet Ndërkombëtare [email protected] 
Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi Dekan i Fakultetit të Shkencave Humane rombashi@beder.edu.al
Prof. Asoc. Dr. Tidita Abdurrahmani Dekane e Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit tabdurrahmani@beder.edu.al
Kelmend Nezha Administrator [email protected]
Përgjegjësit e departamenteve dhe qendrave kërkimore
Dr. Erlis Çela Përgjegjës i Departamentit të Shkencave të Komunikimit [email protected]
Dr. Gentjan Skara  Përgjegjës i Departamentit të Drejtësisë [email protected]
Dr. Sofokli Garo Përgjegjës i Departamenti të Shkencave Kompjuterike sgaro@beder.edu.al
Dr. Ana Uka Përgjegjës i Departamentit të Edukimit dhe Gjuhës Angleze auka@beder.edu.al
Dr. Genti Kruja Përgjegjës i Departamentit të Shkencave Islame gkruja@beder.edu.al
Dr. Elda Dollija  Përgjegjëse e Departamentit të Ekonomisë dhe Biznesit  [email protected]
Dr. Ndriçim Çiroka Përgjegjëse Qendres së Kërkimit dhe Zhvillimit [email protected]
Përgjegjësit e zyrave administrative
Artemisa Salillari Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore  asalillari@beder.edu.al
Rudi Dunga Përgjegjës i Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun dhe Median [email protected]
Krisien Xoxa Përgjegjës i Zyrës së Teknologjisë së Informacionit [email protected]l
Bismiljana Demaj Pëgjegjëse e Zyrës së Sekretarisë Mësimore bdemaj@beder.edu.al