COVID -19

Ne kuader te perfundimit me sukses te vitit akademik 2019-2020 ne situaten te cilen ndodhemi, Senati Akademik dhe Rektorati kane miratuar materialet e meposhtme per mirefunksionim e proceseve mesimore ne vazhdim .
 
 
  1. Rregullorja mbi marrjen e masave higjeno-sanitare për parandalimin e përhapjes së infeksioneve respiratore akute përfshirë dhe covid – 19 (miratuar nga Senati Akademik);
  2. Kalendari akademik 2019-2020 - i perditesuar bazuar ne ndryshimet ne baze te situates se krijuar  (miratuar nga Senati Akademik);
  3. Planin e masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020 (miratuar nga Rektorati);
  4. Datat dhe fashat e orareve të leksioneve  (miratuar nga Rektorati);
  5. Udhëzimi mbi mësimdhenien në distancë (i ndryshuar me vendim te Senatit Akademik)